۴ مرداد ۱۴۰۳

سمگا

افزایش ۸۸ میلیارد تومانی سود عملیاتی “سمگا”

سود عملیاتی گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی به مبلغ ۱۵۷ میلیارد تومان؛ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۸ میلیارد تومان افزایش داشته است.
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، سمگا، بازار سهام، بازار سهام نیوز