۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران

رشد ۴۰۰ درصدی “وتوصا” در سرمایه‌گذاری

مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری "وتوصا" در این دوره ماهانه برابر با ۳ هزار و ۸۷۷ میلیارد تومان بوده است؛ که این میزان در نقایسه با دوره مشابه سال گذشته بیش از ۴۰۰ درصد رشد را در پی داشته است.