۴ مرداد ۱۴۰۳

گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران

رشد ۴۰۰ درصدی “وتوصا” در سرمایه‌گذاری

مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری "وتوصا" در این دوره ماهانه برابر با ۳ هزار و ۸۷۷ میلیارد تومان بوده است؛ که این میزان در نقایسه با دوره مشابه سال گذشته بیش از ۴۰۰ درصد رشد را در پی داشته است.
گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، وتوصا، بازار سهام، بازار سهام نیوز