۱ مرداد ۱۴۰۳

شلرد

ریزش درآمدهای “شلرد” در مهرماه

درآمدی که این دوره ماهانه توسط شلرد به ثبت رسید نسبت به میانگین درآمدزایی ۶ ماه گذشته ۳۱ درصد ریزش داشت.
کود شیمیایی اوره لردگان، شلرد، بازار سهام، بازار سهام نیوز