۲۹ فروردین ۱۴۰۳

کانون کارگزاران بورس

سنجش شایستگی‌های حرفه‌ای و عمومی در رویداد اتاق شیشه‌ای

رویداد اتاق شیشه‌ای شایستگی‌های حرفه‌ای و عمومی سازمان برای نخستین بار در کانون کارگزاران بورس برگزار می‌شود و هدف آن ارزیابی شایستگی‌های رفتاری و شناختی با رویکرد توسعه در سازمان‌ها است که طی فعالیت‌هایی مانند تحلیل فیلم، فعالیت کتبی، gamification محک زده می‌شود.
کانون کارگزاران بورس، بازار سهام، بازار سهام نیوز
کانون کارگزاران بورس

سنجش شایستگی‌های حرفه‌ای و عمومی در رویداد اتاق شیشه‌ای

رویداد اتاق شیشه‌ای شایستگی‌های حرفه‌ای و عمومی سازمان برای نخستین بار در کانون کارگزاران بورس برگزار می‌شود و هدف آن ارزیابی شایستگی‌های رفتاری و شناختی با رویکرد توسعه در سازمان‌ها است که طی فعالیت‌هایی مانند تحلیل فیلم، فعالیت کتبی، gamification محک زده می‌شود.

ادامه مطلب »