۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

پیشنهاد به مجمع “پی پاد” در خصوص افزایش سرمایه

شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد از پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.