۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

پرونده مالیاتی

كد رهگیری پرونده مالیاتی از فرآیند ثبت درخواست مجوزها حذف شد

سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز درخصوص صدور مجوزهای کسب و کار گفت: کد رهگیری پرونده مالیاتی از فرآیند ثبت درخواست همه مجوزها(بجز پروانه کسب) حذف شد.