۲۹ فروردین ۱۴۰۳

فصبا

پذیره نویسی “فصبا” آغاز شد

پذنویسی سهام شرکت صبافولاد خلیج فارس به روش سلب حق تقدم از امروز، آغاز می شود.