۴ مرداد ۱۴۰۳

پتروشیمی پارس

رشد ۶۸ درصدی درآمد پتروشیمی پارس

شرکت پتروشیمی پارس از فروش محصولات خود به درآمد ۴ هزار و ۸۷۴ میلیارد تومانی رسید.
پارس

درآمد پتروشیمی پارس ۶۸ درصد افزایش یافت

شرکت پتروشیمی پارس از فروش محصولات خود به درآمد ۴ هزار و ۸۷۴ میلیاردتومانی رسید.
پتروشیمی پارس، درآمد، سرمایه، بازار سهام، بازار سهام نیوز