۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

نوری

رشد ۲۶ درصدی پتروشیمی نوری

درآمد محقق شده "نوری" در مهرماه نسبت به شهریور با رشد ۲۶ درصدی همراه بوده است که این میزان سقف جدیدی از درآمدزایی را برای پتروشیمی نوری رقم زده است.