۸ خرداد ۱۴۰۳

مزایای پایان کار

مبلغ پایه سنوات برای کارگران در سال ۱۴۰۲

براساس اعلام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مبلغ پایه سنوات برای کارگران در سال ۱۴۰۲ برای هر روز مبلغ ۷ هزارتومان است.
وزاررت کار، سنوات، کارگران، بازار سهام، بازار سهام نیوز