۴ مرداد ۱۴۰۳

انرژی منطقه

بررسی موضوع تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه در برنامه هفتم

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مصوبات این کمیسیون در بخش انرژی را تشریح کرد.
هاب انرژی منطقه، برنامه هفتم توسعه، انرژی، ایران، بازار سهام، بازار سهام نیوز