۴ مرداد ۱۴۰۳

نمایشگاه اینوکس

مهار تورم و کنترل نقدینگی جز از طریق بازار سرمایه میسر نیست

رئیس سازمان خصوصی سازی در دهمین سال برگزاری نمایشگاه اینوکس گفت: آنچه امروز بیش از آن به آن نیاز داریم اعتماد مردم به بازیگران اصلی اقتصاد چه دولت، بخش خصوصی و بخش غیر دولتی است و اگر اعتماد مردم به فعالان اقصادی پایدار نباشد نمی توان در آن کشور از توسعه متوازن حرف زد.
نمایشگاه اینوکس، سازمان خصوصی سازی، بازار سهام، بازار سهام نیوز
نمایشگاه اینوکس

مهار تورم و کنترل نقدینگی جز از طریق بازار سرمایه میسر نیست

رئیس سازمان خصوصی سازی در دهمین سال برگزاری نمایشگاه اینوکس گفت: آنچه امروز بیش از آن به آن نیاز داریم اعتماد مردم به بازیگران اصلی اقتصاد چه دولت، بخش خصوصی و بخش غیر دولتی است و اگر اعتماد مردم به فعالان اقصادی پایدار نباشد نمی توان در آن کشور از توسعه متوازن حرف زد.

ادامه مطلب »