۲۹ فروردین ۱۴۰۳

کنسانتره سنگ‌آهن

پنجمین رکورد روزانه تولید کنسانتره در “صبانور” شکسته شد

روز شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۲، پنجمین رکود روزانه تولید کنسانتره سنگ‌آهن در مجتمع شهرک شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور به میزان سه هزار و ۳۲۰ تن طی دو ماه اخیر شکسته شد.
مجتمع شهرک شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور، صبانور، تولید کنسانتره سنگ‌آهن، نماد کنور، بازار سهام، بازار سهام نیوز