۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

مالیات ارزش افزوده

وصول مالیات ارزش افزوده جدید واردات لغو شد

با پیگیری گمرک ایران اختلاف در وصول مالیات ارزش افزوده جدید از واردات با اخذ نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری ملغی شد.