۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

امین شهر یکم

اخذ مجوز سکوی تامین مالی جمعی پولسار از فرابورس

کارگزاری بانک سامان موفق به اخذ مجوز سکوی تامین مالی جمعی پولسار از از شرکت فرابورس ایران شد.