۱ مرداد ۱۴۰۳

فرش ایرانیان

عرضه صکوک ۸۰۰ میلیارد تومانی “فرش ایرانیان”

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه ۸۰۰ میلیارد تومانی از طریق فرابورس عرضه می‌شود.
فرابورس، صکوک مرابحه، شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان، ، بازار سهام، بازار سهام نیوز