۴ مرداد ۱۴۰۳

شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان،

ابهاماتی در عرضه شرکت کرومیت کاوندگان بنا

با توجه به عرضه شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان، احدی از مخاطبان بورس‌نیوز پیامی برای صدای سهامدار بورس‌نیوز ارسال کرده است که مقتضی است تا شرکت فرابورس و کارشناسان ذیربط این مسائل را شنیده، واکاوی انجام داده و نسبت به شفاف سازی هر چه بیشتر و بهتر این عرضه اولیه اقدامات مقتضی انجام پذیرد.
فرابورس، شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان، نماد معاملاتی کرومیت، بازار سهام، بازار سهام نیوز
شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان،

ابهاماتی در عرضه شرکت کرومیت کاوندگان بنا

با توجه به عرضه شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان، احدی از مخاطبان بورس‌نیوز پیامی برای صدای سهامدار بورس‌نیوز ارسال کرده است که مقتضی است تا شرکت فرابورس و کارشناسان ذیربط این مسائل را شنیده، واکاوی انجام داده و نسبت به شفاف سازی هر چه بیشتر و بهتر این عرضه اولیه اقدامات مقتضی انجام پذیرد.

ادامه مطلب »