۳ مرداد ۱۴۰۳

ورود دست پر اخشان خراسان به فرابورس

در معرفی عرضه شرکت "اخشان خراسان" در فرابورس، مدیر عامل و هیئت همراه سفره پر برکت این مجموعه را گشوده و از انواع محصولات تولیدی و اقدامات انجام شده گفتند.
فرابورس، شرکت اخشان خراسان، اخشان، بازار سهام، بازار سهام نیوز