۲۹ فروردین ۱۴۰۳

اوراق صکوک

تامین مالی با اوراق صکوک، روشی بهینه و متنوع برای صنایع

مدیرعامل سابق فرابورس اظهار کرد: تامین مالی با استفاده از اوراق صکوک در پروژه‌های کلان یک روش بهینه و متنوع برای صنایع است.
فرابورس، تامین مالی، اوراق صکوک، پروژه‌های کلان، بازار سهام، بازار سهام نیوز