۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

اصلاح دستورالعمل نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس

برخی مواد مربوط به «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران » اصلاح شد.