۴ مرداد ۱۴۰۳

برنامه هفتم توسعه

تعیین تکلیف سنجه‌های عملکردی صنعت و معدن در طول برنامه هفتم توسعه

نائب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از تعیین تکلیف سنجه‌های عملکردی صنعت و معدن در طول برنامه هفتم توسعه در جلسه این کمیسیون خبر داد.
صنعت و معدن، محصولات پتروشیمی، برنامه هفتم توسعه، بازار سهام، بازار سهام نیوز