۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

فیروزا

تعدیل تعهدات بازارگردان “فیروزا”

اطلاعیه عرضه عمده شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.