۲۹ فروردین ۱۴۰۳

صادرات غیرنفتی

طرح بسته‌های سرمایه‌گذاری به ارزش ۶۴۸ همت

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: برنامه هایی در حوزه های بهبود فضای کسب و کار در مناطق آزاد و طرح بسته های سرمایه گذاری به ارزش ۶۴۸ همت در نظر گرفته شده است.
صادرات غیرنفتی، مناطق تجاری و ویژه، نمایشگاه کیش اینوکس، بازار سهام، بازار سهام نیوز