۴ مرداد ۱۴۰۳

شگستر

انعقاد ۲ قرارداد مهم توسط “شگستر”

شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس از انعقاد دو قرارداد مهم در سایت زیست پالایشگاه کرمانشاه خبر داد.
شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس، شگستر، سایت زیست پالایشگاه کرمانشاه، بازار سهام، بازار سهام نیوز