۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرکت گز سکه

عملکرد ضعیف “غگز” در عملکرد ۶ماهه

قیمت ۵۲۰ تومانی برای سهمی با سود خالص تنها ۸ تومانی در ۶ ماهه، اگر فرض کنیم که حباب نباشد، بی تردید با معیار‌های سرمایه گذاری همخوانی ندارد.