۴ مرداد ۱۴۰۳

آریا ساسول

تحقق درآمد ۲ هزار و ۸۱۱ میلیارد تومانی “آریا”

"آریا" در آبان ماه رشد ۱۹.۵ درصدی را نسبت به مهرماه سال جاری و بیش از ۷۴ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است. گفتنی است درآمد تجمیعی این شرکت نیز با افزایش ۳ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومانی، معادل ۱۹.۵ درصد همراه بوده است.
شرکت پلیمر آریاساسول، شرکت پلیمری آریا، آریاساسول، بازار سهام، بازار سهام نیوز
آریا ساسول

تحقق درآمد ۲ هزار و ۸۱۱ میلیارد تومانی “آریا”

“آریا” در آبان ماه رشد ۱۹.۵ درصدی را نسبت به مهرماه سال جاری و بیش از ۷۴ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است. گفتنی است درآمد تجمیعی این شرکت نیز با افزایش ۳ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومانی، معادل ۱۹.۵ درصد همراه بوده است.

ادامه مطلب »