۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

نفت سپاهان

فروش صارداتی ۷۰ درصدی “شسپا” از درآمد ماهانه

درآمد آبان ماه شرکت نفت سپاهان در مقایسه با مهرماه سال جاری ۲۵ درصد، معادل ۳۸۵ میلیارد تومان افزایش داشته است.