۱ مرداد ۱۴۰۳

شرکت فرابورس ایران

تحقق درآمد ۳۱ میلیارد تومانی “فرابورس”

شرکت فرابورس ایران با سرمایه ثبت شده یک هزار و ۵۰ میلیارد تومانی و ارزش بازار ۹ هزار میلیارد تومانی، در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آذرماه، از تحقق درآمد ۳۱ میلیارد تومانی خود خبر داده است.
شرکت فرابورس ایران، فرابورس، بازار سهام، بازار سهام نیوز