۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرکت صنعتی پارس‌خزر

ثبت عملکرد بسیار ضعیف “لخزر” در سه‌ماهه دوم سال

افت چشمگیر درآمد‌های عملیاتی در ۶ماهه نخست سال در مقایسه با سال مالی قبل و حتی تحقق زیان عملیاتی در سه‌ماهه دوم سال مالی ۱۴۰۲، شاخص هاییست که می‌بایست سهامداران شرکت صنعتی پارس‌خزر توجهی ویژه به آن داشته باشند.