۲۹ فروردین ۱۴۰۳

شرکت صنعتی زرماکارون

افزایش سرمایه “غزر” از محل سود انباشته

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنعتی زرماکارون برگزار شد.
شرکت صنعتی زر ماکارون

صدور مجوز افزایش سرمایه “غزر”

شرکت صنعتی زرماکارون از صدور مجوز افزایش سرمایه از سوی سازمان بورس خبر داد.
شرکت صنعتی زرماکارون، غزر، بازار سهام، بازار سهام نیوز