۱ مرداد ۱۴۰۳

صنایع چوب خزر کاسپین

کاهش ۱۵ درصدی درآمد “چخزر” نسبت به سال گذشته

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین که در آبان ماه میانگین درآمدی ۳۶ میلیارد تومانی را از خود بر جای گذاشت، تا پایان این دوره ۷۵ درصد از درآمد تجمیعی خود در سال مالی گذشته (منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱) را پوشش داده است.
شرکت صنایع چوب خزر کاسپین، چخزر، بازار سهام، بازار سهام نیوز