۱ مرداد ۱۴۰۳

شرکت شکر شاهرود

اعلام سود ناچیز “قشکر” در عملکرد سالانه

بخش عمده‌ای از کاهش درآمد‌های شرکت شکر شاهرود را نیز می‌توان به کاهش در حدود ۱۴.۰۰۰ تنی تولید شکر کارمزدی در مقایسه با سال مالی گذشته دانست.
شرکت شکر شاهرود، قشکر، عملکرد سالانه، بازار سهام، بازار سهام نیوز