۳ مرداد ۱۴۰۳

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

زیان خالص “شستا” با کاهش ۲۰۰۰ درصدی

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، با ثبت زیان خالص ۴۱۳ میلیارد تومانی در ۳ ماهه دوم سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال گذشته خود؛ با بیش از ۲۰۰۰ درصد کاهش رو به ور بوده است.
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، شستا، بازار سهام، بازار سهام نیوز