۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

واعتبار

رشد ۵۵۲ درصدی ارزش پرتفوی بورسی “واعتبار”

"واعتبار" در مقایسه با آبان ماه دروه مشابه گذشته حدود ۵۵۲ درصد معادل ۲۷۶ میلیارد تومان رشد در میزان ارزش بازار پرتفوی بورسی خود داشته است.