۴ مرداد ۱۴۰۳

پارامتر‌های بازارگردانی

عرضه اوراق اختیار فروش تبعی نماد “هخکرمان٠٣٠٨”

اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز منتشر شد.
شرکت سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز، اوراق اختیار فروش تبعی، “هخکرمان٠٣٠٨”، بازار سهام، بازار سهام نیوز