۲۹ فروردین ۱۴۰۳

بهروز خدارحمی

“بهروز خدارحمی” سرپرست جدید تامین سرمایه تمدن شد

با نظر سهامداران «بهروز خدا رحمی» به عنوان سرپرست جدید شرکت تامین سرمایه تمدن معرفی شد.