۴ مرداد ۱۴۰۳

بهروز خدارحمی

“بهروز خدارحمی” سرپرست جدید تامین سرمایه تمدن شد

با نظر سهامداران «بهروز خدا رحمی» به عنوان سرپرست جدید شرکت تامین سرمایه تمدن معرفی شد.
شرکت تامین سرمایه تمدن، بهروز خدا رحمی، سرپرست جدید، بازار سهام، بازار سهام نیوز