۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

آتی سبد اسناد خزانه اسلامی

“آتی سبد اسناد خزانه اسلامی” در بازار سرمایه عملیاتی می‌شود

به همت شرکت تامین سرمایه تمدن آتی سبد اسناد خزانه اسلامی یک گام به اجرایی شدن نزدیک و به تصویب کمیته فقهی سازمان بورس رسید.
شرکت تامین سرمایه تمدن، آتی سبد اسناد خزانه اسلامی، بازار سرمایه، بازار سهام، بازار سهام نیوز