۴ مرداد ۱۴۰۳

بیمه زندگی باران

کاهش سود خالص بیمه باران در پی شناسایی هزینه غیرعملیاتی

شرکت بیمه زندگی باران گزارش عملکرد 6 ماهه نخست منتهی به شهریور 1402 را ارائه کرد. بر طبق اطلاعات منتشر شده این شرکت بیمه ای در بازه زمانی مورد بررسی به سود خالص 1 میلیارد تومانی دست یافت.
شرکت بیمه زندگی باران، بازار سهام، بازار سهام نیوز