۳ مرداد ۱۴۰۳

شرکت بیمه دانا

فروش “دانا” در ۴ رشته افت کرد

بیشترین تأثیر در کاهش درآمد‌های بیمه دانا در آبان ماه نسبت به ماه گذشته مربوط به رشته بیمه حوادث، نفت و انرژی، زندگی-غیر اندوخته‌دار و پول بوده است.
شرکت بیمه دانا، دانا، حق بیمه، بازار سهام، بازار سهام نیوز