۴ مرداد ۱۴۰۳

سهامدار سهام عدالت

آخرین مهلت به جاماندگان برای دریافت سود سهام عدالت

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از آخرین فرصت به جاماندگان دریافت سود سهام عدالت خبر داد.
سهام عدالت، جاماندگان، سود سهام عدالت، مجامع، بازار سهام، بازار سهام نیوز