۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سامانه مودیان

عضویت ۷۱ هزار مودی در سامانه مودیان

وزیر اقتصاد گفت: سامانه مودیان از ابتدای دی شاهد اجرای قانونی خواهد بود که به تازگی تصویب شده است. شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی باید صورت حساب‌های خود را در این سامانه صادر کنند. تا به امروز ۷۱ هزار مودی در این سامانه عضو و صورت حساب‌های خود را الکترونیکی صادر می‌کنند.
سامانه مودیان، وزیر اقتصاد، مودی، بازار سهام، بازار سهام نیوز
سامانه مودیان

عضویت ۷۱ هزار مودی در سامانه مودیان

وزیر اقتصاد گفت: سامانه مودیان از ابتدای دی شاهد اجرای قانونی خواهد بود که به تازگی تصویب شده است. شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی باید صورت حساب‌های خود را در این سامانه صادر کنند. تا به امروز ۷۱ هزار مودی در این سامانه عضو و صورت حساب‌های خود را الکترونیکی صادر می‌کنند.

ادامه مطلب »