۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

بازار اوراق بهادار

اهمیت برگزاری دوره‌های مبارزه با پولشویی برای تمامی نهادهای مالی

طبق قانون بازار اوراق بهادار، یکی از وظایف شورای عالی بورس و سازمان بورس "ساماندهی، حفظ و توسعه بازار منصفانه کارا و شفاف" است، به همین سبب دوره مربوط به مبارزه با پولشویی برای تمامی نهادهای مالی حاضر در بازار سرمایه برگزار خواهد شد.
سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادهای مالی، مبارزه با پولشویی، نهای مالی، بازار سهام، بازار سهام نیوز
بازار اوراق بهادار

اهمیت برگزاری دوره‌های مبارزه با پولشویی برای تمامی نهادهای مالی

طبق قانون بازار اوراق بهادار، یکی از وظایف شورای عالی بورس و سازمان بورس “ساماندهی، حفظ و توسعه بازار منصفانه کارا و شفاف” است، به همین سبب دوره مربوط به مبارزه با پولشویی برای تمامی نهادهای مالی حاضر در بازار سرمایه برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب »