۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

مجوز انجام افزایش سرمایه

۱۴۸ شرکت از ابتدای سال‌ صدور مجوز افزایش سرمایه گرفتند

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، برای ۱۴۸ شرکت مجوز انجام افزایش سرمایه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.
سازمان بورس، مجوز، افزایش سرمایه، بازار سهام، بازار سهام نیوز