۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

سازمان بورس

تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط به واسطه انتشار اوراق وکالت

به واسطه تامین مالی شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها از طریق اوراق وکالت امکان تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های پروژه که بر اساس دستورالعمل های موجود که شرایط تامین مالی از بازار سرمایه را ندارند، فراهم می‌شود.
سازمان بورس، شرکت‌های کوچک و متوسط، اوراق وکالت، بازار سهام، بازار سهام نیوز
سازمان بورس

تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط به واسطه انتشار اوراق وکالت

به واسطه تامین مالی شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها از طریق اوراق وکالت امکان تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های پروژه که بر اساس دستورالعمل های موجود که شرایط تامین مالی از بازار سرمایه را ندارند، فراهم می‌شود.

ادامه مطلب »