۳ مرداد ۱۴۰۳

خانه‌های خالی‌

ممنوع المعامله شدن مالکان خانه‌های خالی‌ که مالیات ندهند

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: پس از صدور برگه مالیاتی برای خانه‌های خالی اگر ظرف مهلت ۱۰ روز مالیات این واحدها پرداخت نشود تمام محدودیت‌های پیش‌بینی شده در قانون از جمله ممنوع المعامله شدن و توقیف اموال برای مالک واحد مورد نظر اعمال خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی، ممنوع المعامله، مالکان خانه‌های خالی‌، مالیات، بازار سهام، بازار سهام نیوز
خانه‌های خالی‌

ممنوع المعامله شدن مالکان خانه‌های خالی‌ که مالیات ندهند

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: پس از صدور برگه مالیاتی برای خانه‌های خالی اگر ظرف مهلت ۱۰ روز مالیات این واحدها پرداخت نشود تمام محدودیت‌های پیش‌بینی شده در قانون از جمله ممنوع المعامله شدن و توقیف اموال برای مالک واحد مورد نظر اعمال خواهد شد.

ادامه مطلب »