۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دکوثر دعوایش را با دعبید سر دامین شفاف کرد

دکوثر یعنی شرکت داروسازی کوثر در خصوص دعوا با دعبید یعنی داروسازی عبیدی بر سر نقل و انتقال سهام و به تبع آن مالکیت 37.5 درصد سهام دامین  یا همان شرکت داروسازی امین، دست به شفاف سازی زد.