۱ مرداد ۱۴۰۳

کاهش تورم با حرکت سرمایه به سمت بازارهای مولد

مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به این که بازار سرمایه توانسته است تا حدی مسئله تورم ساختاری را کنترل کند، اظهار داشت: اگر منابع مالی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد حرکت کند، شاهد کاهش تورم خواهیم بود.
تولید، تورم، اشتغالزایی

کاهش تورم با حرکت سرمایه به سمت بازارهای مولد

مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به این که بازار سرمایه توانسته است تا حدی مسئله تورم ساختاری را کنترل کند، اظهار داشت: اگر منابع مالی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد حرکت کند، شاهد کاهش تورم خواهیم بود.

ادامه مطلب »