۳ مرداد ۱۴۰۳

تامین مالی ۲ همتی از بازار سرمایه، سوغات سفر به کرمانشاه

پذیره‌نویسی سهام شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس در حالی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال به پایان رسید که بعد از تامین مالی ۱۵ هزار میلیارد ریالی ناشی از سفر استانی به کرمان، این پذیره‌نویسی نیز در نتیجه سفر استانی سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه به استان کرمانشاه به بار نشست.
تامین مالی

تامین مالی ۲ همتی از بازار سرمایه، سوغات سفر به کرمانشاه

پذیره‌نویسی سهام شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس در حالی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال به پایان رسید که بعد از تامین مالی ۱۵ هزار میلیارد ریالی ناشی از سفر استانی به کرمان، این پذیره‌نویسی نیز در نتیجه سفر استانی سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه به استان کرمانشاه به بار نشست.

ادامه مطلب »