۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

بازار تامین مالی جمعی

سهم ۵۵ درصدی تامین سرمایه تمدن از بازار تامین مالی جمعی

با افزایش ضریب نفوذ بازار تأمین مالی جمعی از سبد تأمین مالی شرکت‌ها و شناخت بیشتر این ابزار توسط سرمایه‌گذاران، این بازار در سال‌های پیشِ رو رشد مناسبی را تجربه و در سیستم اقتصادی کشور نقش مهمتری را ایفا خواهد کرد.
تامین سرمایه تمدن، بازار تامین مالی جمعی، بازار سهام، بازار سهام نیوز
بازار تامین مالی جمعی

سهم ۵۵ درصدی تامین سرمایه تمدن از بازار تامین مالی جمعی

با افزایش ضریب نفوذ بازار تأمین مالی جمعی از سبد تأمین مالی شرکت‌ها و شناخت بیشتر این ابزار توسط سرمایه‌گذاران، این بازار در سال‌های پیشِ رو رشد مناسبی را تجربه و در سیستم اقتصادی کشور نقش مهمتری را ایفا خواهد کرد.

ادامه مطلب »