۳ مرداد ۱۴۰۳

تعاونی

تحقق مردمی‌سازی اقتصاد منوط به رونق تعاونی‌های غیر‌سنتی

بهترین مدل تامین سرمایه براساس مدل مالی حقابه قنات ها بر پایه «مشارکت مردمی»، پدید آمدند. همیاری هایی که فراتر از ایجاد زمینه ها برای توسعه اقتصادی، جلوی سقوط تمدن های ساکن در این مناطق را گرفته و به نوعی تمدن سازی کردند و همه اینها در سایه توجه به ظرفیت مردم و مردمی سازی اقتصاد محقق...
تامین سرمایه، تعاونی‌های غیر‌سنتی، بازار سهام نیوز
تعاونی

تحقق مردمی‌سازی اقتصاد منوط به رونق تعاونی‌های غیر‌سنتی

بهترین مدل تامین سرمایه براساس مدل مالی حقابه قنات ها بر پایه «مشارکت مردمی»، پدید آمدند. همیاری هایی که فراتر از ایجاد زمینه ها برای توسعه اقتصادی، جلوی سقوط تمدن های ساکن در این مناطق را گرفته و به نوعی تمدن سازی کردند و همه اینها در سایه توجه به ظرفیت مردم و مردمی سازی اقتصاد محقق شده است.

ادامه مطلب »